Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Online opvoeden: de eenmanszaak Online opvoeden, gevestigd te (4105 VS) Culemborg aan de Zilvervosstraat 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68597355, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Van Kilsdonk.
1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Online opvoeden opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of producten.
1.4 De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Online opvoeden opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of producten.
1.5 Diensten en/of producten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot (online) coaching, begeleiding en advisering op het gebied van opvoeding van peuters en kleuters en aanverwant drukwerk en producten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Online opvoeden vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken en gegevensdragers.
1.7 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Online opvoeden en de klant tot het leveren van diensten en/of producten door Online opvoeden voor of ten behoeve van de klant.
1.8 Partijen: Online opvoeden en de klant samen.
1.9 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.10 Website: www.onlineopvoeden.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door Online opvoeden binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Online opvoeden niet geaccepteerd.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Online opvoeden is van toepassing. Online opvoeden kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Online opvoeden zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.
2.8 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.9 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.10 Indien Online opvoeden op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door Online opvoeden gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Online opvoeden heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Online opvoeden aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Online opvoeden zal in haar aanbod en/of offerte aangeven welk diensten en/of producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.
3.4 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de klant aan Online opvoeden versterkte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, is Online opvoeden gerechtigd de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Online opvoeden niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Online opvoeden kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Alle afbeeldingen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Online opvoeden worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten, gewichten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door Online opvoeden gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand indien Online opvoeden uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
4.2 Indien de klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Online opvoeden een opdracht verstrekt, is Online opvoeden pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan klant heeft bevestigd.
4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Online opvoeden of zodra Online opvoeden is – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 4.4 Online opvoeden behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten met de klant te annuleren of afspraken te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de klant.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Online opvoeden bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Online opvoeden zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Online opvoeden heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Online opvoeden kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant.
5.4 De klant draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan Online opvoeden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Online opvoeden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Online opvoeden zijn verstrekt, heeft Online opvoeden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening brengen.
5.5 De klant is gehouden Online opvoeden toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Online opvoeden zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en de door Online opvoeden benodigde materialen.
5.6 De klant is gehouden Online opvoeden onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.7 De klant is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden te allen tijde door te lezen en de controleren op onjuistheden. Eventuele onjuistheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk aan Online opvoeden kenbaar te worden gemaakt.
5.8 Online opvoeden spant zich in om de gegevens die Online opvoeden voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.9 Online opvoeden is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeengekomen werkzaamheden (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
5.10 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Online opvoeden worden uitgevoerd en producten worden geleverd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Online opvoeden op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.11 Online opvoeden behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
5.12 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de coaching, begeleiding, training en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
5.13 De klant kan voor online programma’s e.d. inloggegevens van Online opvoeden ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
5.14 De klant mag verkregen inlogcodes en/of werkboeken voor een bij Online opvoeden afgenomen online programma, coaching of workshop nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.
5.15 Online opvoeden behoudt zich het recht voor de klant per direct de toegang tot een workshop, training of programma te ontzeggen indien de klant de workshop, training of programma op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Online opvoeden niet worden opgevolgd of indien de klant overlast veroorzaakt. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.
5.16 Bij een online cursus kan Onlineopvoeden gebruik maken van eenplatform van een derde. Online opvoedenkan niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
5.17 Online opvoeden heeft het recht de inhoud van een online cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
5.18 De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.De online cursus blijft te allen tijde eigendom van Online opvoeden. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer het cursusmateriaal beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het cursusmateriaaltijdig te bekijken.

Artikel 6. Wijziging van en in de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Online opvoeden zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijzigingen van en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Online opvoeden de klant hierover tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van artikel 6.3 zal Online opvoeden geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Online opvoeden kunnen worden toegerekend.
6.5 Online opvoeden behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen.
6.6 Online opvoeden mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Online opvoeden dat in redelijkheid niet van Online opvoeden kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Artikel 7. Het herroepingsrecht
7.1 Indien er sprake is van koop op afstand kan de consument de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Online opvoeden mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten en/of diensten.
7.2 De in het eerste lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument akkoord heeft gegevens op de afgenomen dienst of het product heeft ontvangen, of:

 • indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen;
 • indien levering van een product bestaat uit verschillende onderdelen: de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen

7.3 De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de (eventuele) verpakking daarvan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
7.4 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
7.5 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Online opvoeden. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7.7 Online opvoeden vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Online opvoeden.
7.8 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.
7.9 Indien de consument na afloop van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Online opvoeden heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst door een consument met Online opvoeden, stemt de consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienstverlening binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart de consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienstverlening.
8.2 Bij aankoop van digitale producten, zoals een template, e-book of programma c.q. cursus die downloadbaar zijn, stemt de consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart de consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
8.3 Online opvoeden sluit het herroepingsrecht voor de volgende producten/diensten zoals omschreven in dit artikellid uitdrukkelijk uit:

 • die door Online opvoeden tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gemaakte producten/diensten);
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt waarop Online opvoeden geen invloed heeft.

Artikel 9. Termijnen
9.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of (op)geleverd of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
9.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Online opvoeden, dient de klant Online opvoeden in gebreke te stellen, waarbij Online opvoeden alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het product te leveren of het werk op te leveren dan wel uit te voeren. Online opvoeden is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
9.3 Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan Online opvoeden heeft verstrekt. De klant is gehouden al datgene te doen wat nodig is om een tijdige (op)levering of uitvoering door Online opvoeden mogelijk te maken.

Artikel 10. Prijzen
10.1 De prijzen die Online opvoeden hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
10.2 De door Online opvoeden gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht.
10.3 Online opvoeden heeft het recht haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten/producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst met Online opvoeden te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat, behoudens het bepaalde in artikel 6.5 en 6.6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Betaling, facturering en incasso
11.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Online opvoeden aangeboden betalingsmogelijkheden. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2 Online opvoeden behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.
11.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
11.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
11.5 Bij niet tijdige betaling is Online opvoeden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
11.6 In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Online opvoeden zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.
11.7 Online opvoeden is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
11.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
11.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

11.10 De door de klant gedane betalingen worden door Online opvoeden ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
11.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 12. Betalingsonmacht
12.1 Online opvoeden is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt’
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1 Online opvoeden heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Online opvoeden kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
13.2 Online opvoeden is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Online opvoeden op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.5 Online opvoeden behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 14. Beëindiging en annulering van de overeenkomst
14.1 De tussen de klant en Online opvoeden gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Online opvoeden of de klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Online opvoeden.
14.2 Indien het door Online opvoeden uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet is voltooid, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt de onderneming van Online opvoeden op enigerlei wijze voortgezet.
14.3 Indien de klant de overeenkomst met Online opvoeden wenst te ontbinden of te annuleren, en er geldt geen herroepingsrecht of de termijn hiervoor is verstreken, komt de klant enkel dit recht toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van annulering is Online opvoeden gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de klant een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.
14.4 In geval van annulering is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door Online opvoeden. De klant is in dit geval gehouden het resterende bedrag per direct te voldoen aan Online opvoeden.
14.5 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Online opvoeden vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
14.6 Online opvoeden is gerechtigd alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 15. Afspraken verzetten door de klant
15.1 De klant dient afspraken met Online opvoeden minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die verzet worden voor deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met Online opvoeden.
15.2 Verzet de klant de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft Online opvoeden het recht op vergoeding van ten minste 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende afspraak. Indien er sprake is van traject, vervalt de desbetreffende sessie binnen het traject voor de klant, zonder enig recht van de klant op vergoeding of restitutie.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Online opvoeden niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Online opvoeden kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Online opvoeden of door Online opvoeden ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Online opvoeden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Online opvoeden en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Online opvoeden. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Online opvoeden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Online opvoeden niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
16.3 In geval van overmacht zal Online opvoeden zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
16.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Online opvoeden gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Online opvoeden gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
16.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Online opvoeden, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Online opvoeden voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Online opvoeden gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Online opvoeden onder die verzekering.
17.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.3 Online opvoeden is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Online opvoeden aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Online opvoeden kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

17.4 Aansprakelijkheid van Online opvoeden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
17.5 Online opvoeden is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens, bescheiden of het verloren gaan van informatie, gegevens, bescheiden die Online opvoeden aan de klant heeft geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Online opvoeden door de klant of derden;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Online opvoeden. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • storingen c.q. onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van een (online) programma of andere training of begeleiding;
 • tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een training, workshop en/of programma dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
 • een langere uitvoerings- of (op)levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Online opvoeden en/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant ten aanzien van geleverde diensten;
 • fouten en/of tekortkomingen die door ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

17.6 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Online opvoeden te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
17.7 Online opvoeden heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw product.
17.8 Online opvoeden is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Online opvoeden vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
17.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Online opvoeden en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, ontwerpen, schetsen, illustraties, audio en video opnamen, (online) programma’s, e-books, werkboeken en workshops, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Online opvoeden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
18.2 Het is klant verboden die producten, waaronder mede begrepen concepten, werkwijzen, werkboeken, e-books, audio en video opnamen en andere geestesproducten van Online opvoeden, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeelt omtrent de werkzaamheden van Online opvoeden. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvangt geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Online opvoeden aan de klant.
18.3 De inhoud van de website van Online opvoeden, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Online opvoeden en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Online opvoeden.
18.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Online opvoeden ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Online opvoeden.
18.5 De rechten van intellectuele eigendom welke Online opvoeden in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
18.6 De klant garandeert dat de door hem verstrekte informatie of gegevens in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant vrijwaart Online opvoeden tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Online opvoeden geleverde diensten en/of producten.
18.7 Na het einde van de overeenkomst hebben zowel de klant als Online opvoeden geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot gebruikte gegevens en bescheiden, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
18.8 In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Online opvoeden door de klant, is de klant gehouden alle geleden schade van Online opvoeden en/of derden volledig te vergoeden.

Artikel 19. Vertrouwelijkheid
19.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
19.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.3 Online opvoeden mag de persoonsgegevens van de klant alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Online opvoeden niet toegestaan om de persoonsgegevens van de klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken.
19.4 Online opvoeden verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 20. Klachtenprocedure
20.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Online opvoeden en/of geleverde (online) producten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering, (op)levering, of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Online opvoeden kenbaar te worden gemaakt.
20.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
20.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Online opvoeden dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
20.4 Online opvoeden dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Online opvoeden in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken.
20.5 De klant heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Online opvoeden.
20.6 Indien de klacht door Online opvoeden niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Zorg. De klant kan schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij:
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel
ambtelijksecretaris@quasir.nl
20.7 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen tussen Online opvoeden en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
21.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online opvoeden is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschilbeslechting.

Algemene voorwaarden Online opvoeden: September 2023

Scroll naar boven