Privacy&cookies

Online opvoeden respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Online opvoeden verwerkt, met welk doel, hoe Online opvoeden vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Online opvoeden, gevestigd te (4105 VS) Culemborg, aan de Zilvervosstraat 6 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68597355. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw F. van Kilsdonk.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Online opvoeden via info@onlineopvoeden.nl. Alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Online opvoeden verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Online opvoeden zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Online opvoeden. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Online opvoeden een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Online opvoeden. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die Online opvoeden (mogelijk) verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht
 • leeftijd;
 • adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens / bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Online opvoeden, zoals gegevens die je verstrekt via de website, correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over je activiteiten op de website;
 • internetbrowser en apparaat type.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact of via het contactformulier op de website.

Online opvoeden verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
 • voor het toezenden van het aanbod van Online opvoeden;
 • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Online opvoeden uit te kunnen voeren;
 • om de overeenkomst die je met Online opvoeden bent aangegaan uit te kunnen voeren;
 • om jouw betaling af te kunnen handelen;
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten / (digitale) producten;
 • voor het verzenden van nieuwsbrieven;
 • indien Online opvoeden hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Online opvoeden nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Online opvoeden verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Online opvoeden hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Online opvoeden te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Online opvoeden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Online opvoeden een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de mailinglijst van Online opvoeden / verzendlijst nieuwsbrieven, worden je gegevens (voornaam en e-mailadres) direct verwijderd.

Persoonsgegevens delen aan derden
Online opvoeden deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Online opvoeden zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Online opvoeden een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Online opvoeden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Online opvoeden zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • boekhouder en boekhoudprogramma (Moneybird);
 • websitehosting (Vimexx);
 • websitesoftware (o.a. WooCommerce / WPForms / Cartflows);
 • e-mailmarketingsoftware (Mailblue/Activecampaign);
 • betaaldiensten en -systemen (Mollie);
 • telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Online opvoeden mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Online opvoeden neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@onlineopvoeden.nl. Online opvoeden zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Online opvoeden niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Online opvoeden is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Online opvoeden wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies
Online opvoeden gebruikt noodzakelijke cookies (technisch/functioneel), analytische cookies en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Online opvoeden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Online opvoeden te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd. Marketingcookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden. Op de website worden ook cookies geplaats door derden, namelijk:

 • Google Analytics;
 • Facebook;
 • Instagram.

Wanneer je de website van Online opvoeden voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Online Opvoeden de mogelijkheid om alle cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Geplaatste cookies

geplaatste cookies
 

Social media buttons
Op de website van Online opvoeden zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Instagram en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Instagram en Facebook zelf. Online opvoeden raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Online opvoeden heeft daar geen invloed op.

Beveiliging
Online opvoeden neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Online opvoeden mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Online opvoeden.

Aansprakelijkheid
Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Online opvoeden verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Online opvoeden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 augustus 2023. Online opvoeden heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Online opvoeden vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Online opvoeden jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

Scroll naar boven